[THHN] (14 Nguyên tắc thành công) Nguyên tắc thành công thứ 3 - Nuôi dưỡng lòng tự trọng

NGUYÊN TẮC 3: NUÔI DƯỠNG LÒNG TỰ TRỌNG Tất cả những gì bạn làm, bạn nói hay suy nghĩ đều ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn. Chính vì th...
Read More

[THHN] (14 Nguyên tắc thành công) Nguyên tắc thành công thứ 2 - Hành xử với lòng tự trọng

NGUYÊN TẮC 2: HÀNH XỬ VỚI LÒNG TỰ TRỌNG Tự trọng là một giá trị, giống như sự kiên định, lòng can đảm và sự cần cù. Hơn thế, tự trọng còn...
Read More

[THHN] (14 Nguyên tắc thành công) Nguyên tắc thành công thứ 1 - Một cuộc sống cân bằng - Phần 2

NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG THỨ 1 - MỘT CUỘC SỐNG CÂN BẰNG - Phần 2 Công thức này chỉ xoay quanh một khái niệm về  quản lý thời g...
Read More

[THHN] (14 Nguyên tắc thành công) Nguyên tắc thành công thứ 1 - Một cuộc sống cân bằng - Phần 1

NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG THỨ 1  - MỘT CUỘC SỐNG CÂN BẰNG Brian Tracy là một trong số các tác giả hàng đầu thế giới với những cuốn sách viế...
Read More