Showing posts with label Cách xuất bản sách? làm sao để xuất bản sách? xuất bản sách như thế nào. Show all posts
Showing posts with label Cách xuất bản sách? làm sao để xuất bản sách? xuất bản sách như thế nào. Show all posts

Tuesday, 3 April 2018

Quy trình xuất bản sách tại Việt Nam, hướng dẫn chi tiết xuất bản sách

Chúng tôi muốn giới thiệu một quy trình xuất bản một cuốn sách (xuất bản lần đầu và tái bản, viết và dịch các loại sách ở Việt Nam), bao gồm các bước sau:

            1. Quyết định xuất bản


 Tác giả hoặc cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu hợp pháp cho một cuốn sách có thể chọn một nhà xuất bản có chức năng phù hợp với nội dung của cuốn sách, sau đó gửi bản thảo (in trên giấy A4 hoặc một tệp) cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản đọc, xem lại và chỉnh sửa nội dung theo luật hiện hành. Nhà xuất bản rà soát nội dung đáp ứng các yêu cầu được quy định, phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông theo mẫu quy định và nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về đăng ký nội dung đã công bố.
 Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh của nhà xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký xuất bản bằng văn bản và cấp số đăng ký chứng nhận đăng ký cho từng tác phẩm, tài liệu, ấn phẩm đăng ký để tái xuất bản và quốc tế số sách chuẩn (ISBN); trường hợp từ chối xác nhận đăng ký xuất bản thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
          Giấy chứng nhận đăng ký xuất bản phẩm là cơ sở để nhà xuất bản ra quyết định xuất bản cho mỗi tác phẩm, tài liệu hoặc ấn phẩm được xuất bản. Thời hạn ra quyết định xuất bản là ngày 31 tháng 12 của năm cấp giấy chứng nhận đăng ký; nếu không xuất bản tác phẩm hoặc tài liệu hoặc xuất bản lại ấn phẩm thì nhà xuất bản phải báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31 tháng 3 năm sau năm chứng nhận đăng ký và số đăng ký xuất bản và ISBN sẽ là không còn giá trị.
Quyết định xuất bản được ký bởi giám đốc hoặc phó giám đốc có thẩm quyền của nhà xuất bản, trình bày thời hạn và chỉ rõ đơn vị in ấn của ấn phẩm.


2. Hiệp hội hoạt động xuất bản


Nhà xuất bản được liên kết với các tổ chức và cá nhân sau đây (gọi chung là đối tác được liên kết) để xuất bản cho mỗi ấn bản:
a) Chủ bản quyền và tác giả
          b) Nhà xuất bản, ấn phẩm in, phát hành
c) Các tổ chức khác có pháp nhân

Hình thức liên kết của nhà xuất bản với đối tác được liên kết bao gồm
 a) Sử dụng bản thảo
 b) Sơ bộ biên soạn
 c) In ấn xuất bản phẩm
 d) Phát hành ấn phẩm

Hiệp hội chỉ được thực hiện với các điều kiện sau     
a) Có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm, tài liệu của xuất bản phẩm liên quan.
          b) Có hợp đồng liên kết xuất bản giữa các nhà xuất bản và các đối tác liên kết. Hợp đồng liên kết phải có các nội dung cơ bản theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
          c) Trong trường hợp chỉnh sửa sơ bộ bản thảo, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a và b của khoản này, đối tác liên kết phải có biên tập viên.
Đối với các tác phẩm và tài liệu có nội dung về lý thuyết chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký, nhà xuất bản không được phép biên tập bản thảo sơ bộ.

3. Phiên bản điện tử
          Sau khi có quyết định xuất bản, dữ liệu công việc, cuốn sách đã được đánh máy và in lại trong cuốn sách có kích thước được lựa chọn để in rồi chuyển sang nhà in.- Bìa sách đầu tiên (bìa trước của cuốn sách) chỉ rõ tên của cuốn sách, tác giả hoặc trình biên dịch và biên tập viên (nếu có), tên đầy đủ của người phiên dịch (đối với sách dịch), người chuyển giao (nếu sách được chuyển ngữ bằng chữ Nôm); tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản.
- Quyển sách thứ 4 quy định cụ thể giá bán lẻ sách thương mại, đối với sách đặt hàng của Nhà nước quy định cụ thể "Sách đặt hàng của Nhà nước". Đối với sách phi thương mại, chỉ định "Không bán", mã vạch chuẩn ... Tác giả được giới thiệu trên trang bìa 4. Các trang bìa cấm quảng cáo bất kỳ hình thức nào.
- Trang sách đầu tiên quy định tên và chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc) chịu trách nhiệm xuất bản; họ tên và chức danh Tổng biên tập chịu trách nhiệm về nội dung; tên đầy đủ của người biên tập; khung và kích cỡ của cuốn sách, số đăng ký xuất bản, quyết định xuất bản số của Tổng giám đốc (Giám đốc) của nhà xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; tên đầy đủ của người thuyết trình và minh hoạ, biên tập kỹ thuật, bộ sửa đổi in, số in; tên, địa chỉ cơ sở in, thời gian nộp lưu chiểu; Số hiệu chuẩn quốc tế (ISBN).

5. Ấn phẩm in - Chế biến - Đóng gói

Nhà in được in ấn theo quy định sau đây
a) Đối với các ấn phẩm xuất bản thông qua nhà xuất bản phải có quyết định xuất bản (bản chính) và bản thảo ký duyệt Tổng Giám đốc (Giám đốc) của nhà xuất bản.
          b) Đối với tài liệu phi thương mại của tổ chức, cơ quan Việt Nam và tổ chức nước ngoài không qua nhà xuất bản thì phải có giấy phép xuất bản (bản chính) và bản thảo có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép quy định tại Điều 25 của Luật này.
          c) Đối với xuất bản phẩm in ra nước ngoài phải có giấy phép in và bản in để in bằng con dấu của cơ quan cấp giấy phép quy định tại Điều 34 của Luật này.
Việc xuất bản ấn phẩm phải được thực hiện theo hợp đồng theo quy định của pháp luật giữa cơ sở in với nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản phẩm phi thương mại.
Số ấn phẩm in phải được thể hiện trong hợp đồng và phù hợp với quyết định xuất bản hoặc cấp phép xuất bản các tài liệu phi thương mại.

6. Nộp báo cáo về đăng ký phát hành và nộp ấn phẩm lên Thư viện Quốc gia Việt Nam


Mọi ấn phẩm phải được lưu giữ bản quyền với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản ít nhất 10 ngày trước ngày phát hành. Việc nộp lưu chiểu pháp lý ấn phẩm được thực hiện theo các quy định sau:
 a) Nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản phải gửi 3 bộ cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp số in dưới ba trăm bản thì nộp hai bản.
 b) Cơ quan, tổ chức được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản nộp hai bản cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và một bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Trường hợp số in dưới ba trăm bản thì một bản gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và một bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.
 c) Đối với các ấn phẩm in lại mà không sửa chữa, bổ sung thì nộp cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp sửa chữa, bổ sung thực hiện theo quy định tại các điểm a và b của khoản này.
 d) Các ấn phẩm có nội dung bí mật của Nhà nước theo quy định của pháp luật chỉ phải nộp tờ khai lưu chiểu.
 Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố xuất bản phẩm, nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức có quyền xuất bản phải nộp 3 bản sao cho Thư viện Quốc gia. Trường hợp số in dưới ba trăm bản thì nộp hai bản.Sau khi một cuốn sách được in, kiểm tra chất lượng được thực hiện và hoàn thành đệ trình xuất bản pháp lý tiền gửi. Sách chỉ được phát hành khi nhà xuất bản đưa ra quyết định về việc phát hành.
Mọi cá nhân, tổ chức có quyền xuất bản tác phẩm, sách của mình, miễn là tuân thủ các quy định của Luật Xuất bản ở Việt Nam để phù hợp với quy trình xuất bản tác phẩm, đặt tại Việt Nam như đã đề cập ở trên.


Nếu bạn có nhu cầu xuất bản sách thì hãy lên hệ qua Hotline: 0902467524 - Email: trantrungkien@danhnhan.net - Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả) –– Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công trên từng con chữ!

Friday, 16 March 2018

10 bước để trở thành nhà văn chuyên nghiệp!

          Nếu bạn có đam mê viết những cuốn sách, bạn sẽ luôn phải đối diện với những thách thức về thời gian, vật chất, tinh thần. Sau đây, tôi chia sẻ 10 bước đơn giản để trở thành nhà văn chuyênnghiệp. Mong rằng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trên con đường văn chương của mình.1. Chọn một chủ đề

Đây thường là phần khó nhất đối với các nhà văn, bạn sẽ luôn tự hỏi bản thân: "Tôi nên viết về cái gì đây?"
Chúng ta hãy nói về văn chương phi tiểu thuyết ngay lập tức. Hãy lấy một cây bút và giấy và bắt đầu viết ra tất cả các kỹ năng của bạn (cá nhân và chuyên nghiệp), sở thích của bạn, bất kỳ thử thách cuộc sống đáng kể nào bạn phải đối mặt và bất kỳ kiến ​​thức nào khác bạn có được trong cuộc sống.
Viết ra tất cả những điều bạn có thể nghĩ đến cho đến khi bạn đã cạn kiệt suy nghĩ. Bây giờ trở lại qua danh sách đó và chọn 3-4 chủ đề mà bạn sẽ thực sự thích viết về. Nếu có chủ đề nào khiến bạn không tự tin và thoải mái để chia sẻ về nó, bạn có thể bỏ qua.
Một khi bạn có một số chủ đề rồi, hãy chia nhỏ chúng thành các chủ đề phụ nếu có thể. Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến việc may, các chủ đề phụ có thể bao gồm cách may màn cửa hoặc khâu tay.
Bạn muốn chủ đề của bạn đủ rộng để bạn có thể viết một loạt sách về các yếu tố khác nhau của nó. Tốt hơn là hãy đi sâu vào một khía cạnh của một chủ đề hơn là cố gắng che giấu mọi thứ trong một cuốn sách. Điều này cho bạn cơ hội để xây dựng một danh mục sách, và nó sẽ giúp người đọc của bạn thêm ấn tượng hơn với mỗi cuốn sách mà bạn viết.
Sau khi bạn đã chọn một số chủ đề, bạn cần phải thực hiện một số nghiên cứu để xem chủ đề có khả thi và có đủ thu hút các độc giả quan tâm để bạn có lợi nhuận không sau khi xuất bản sách hay không.

2. Viết sách của bạnHãy để tôi nói với bạn trước - bạn không cần phải là một nhà văn bất thường để viết một cuốn sách hay. Bạn chỉ cần phải đủ tốt để truyền đạt những gì bạn phải nói một cách rõ ràng, súc tích và thú vị.
Để hoàn thành tốt một bản thảo sách, bạn nên tham khảo các bước sau đây:
CQuyết định bạn dành bao nhiêu thời gian để viết mỗi ngày. Thậm chí nếu chỉ mất 5 phút, khắc phục thời gian đó như là thời gian thiêng liêng. Không cho phép bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai làm phiền hoặc làm bạn xao lãng.
CViết một phác thảo trước. Chia chủ đề của bạn thành các chương hoặc phần có thể, và sau đó bắt đầu với các chương hoặc phần nhỏ đó.
CNgồi xuống và viết trong thời gian quy định của bạn. Chỉ cần viết ngay cả khi bạn không hài lòng với nó.
CTăng thời gian viết của bạn qua thời gian. Nếu bạn muốn làm nhiều hơn nữa, đặt ra các mục tiêu ngày càng lớn hơn cho chính mình.
Ví dụ: bạn có thể có một mục tiêu để viết từ 500-1000 từ một ngày. Bạn có thể hoàn thành một cuốn sách 30.000 từ trong một hoặc hai tháng. Để tham khảo, tôi đã viết gần 1000 từ đến thời điểm này trong bài của tôi.


3. Chỉnh sửa sách của bạnChúng tôi thực sự khuyên bạn nên có một biêntập viên đọc qua cuốn sách của bạn trước khi xuất bản sách. Ngay cả khi bạn là nhàvăn tuyệt vời nhất trên thế giới, bạn vẫn cần một biên tập viên. Bạn cần một người nào đó để đánh bóng công việc của bạn, đảm bảo rằng nó trơn tru, và chỉ ra những chi tiết sai. Xin đừng bỏ qua bước này. Điều đó rất quan trọng.

Tất nhiên bạn sẽ muốn chỉnh sửa sách của riêng bạn nhiều lần trước khi bạn gửi nó cho một biên tập viên. Bạn thậm chí có thể hỏi một người là người đọc lý tưởng của bạn như gia đình hay bạn bè để xem bản thảo của bạn trước khi bạn gửi nó cho một biên tập viên.
Ví dụ: nếu bạn đang viết một quyển sách về thanh thiếu niên làm cha mẹ, hãy tìm người bạn biết là cha mẹ của thiếu niên và nhờ họ đọc bản thảo của bạn. Sau đó hãy nhờ họ phản hồi trung thực để bạn có thể đảm bảo sách hấp dẫn đối tượng bạn đang cố tiếp cận.
Đừng quá “tự ái” nếu họ thấy tác phẩm của bạn không hay, đó là chuyện bình thường. Nếu có thể, bạn nên nhờ thêm 2 hoặc 3 người nữa đọc bản thảo của bạn, ý kiến số đông có lẽ tốt hơn.
Một khi bạn cảm thấy cuốn sách đó đã sẵn sàng gửi cho biên tập viên, hãy bắt đầu tìm kiếm một biên tập viên giỏi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để sửa đổi bản thảo của bạn, đội ngũ biên tập viên của tôi là những người có kinh nghiêm lâu năm trong ngành xuất bản sách. Và bạn nên tôn trọng ý kiến của biên tập viên, tuy nhiên bạn vẫn có thể giữ lại nguyên bản nội dung của bạn.

4. Quyết định một tiêu đềTiêu đề nên kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học cho cuốn sách của bạn. Bạn muốn một tiêu đề ngắn thực sự thu hút sự chú ý của người đọc. Phụ đề có thể dài hơn với nhiều sự giải thích về cách cuốn sách mang lại lợi ích cho người đọc.
Bạn nên đi một vòng các hiệu sách hoặc các trang bán hàng trực tuyến để xem một số những cuốn sách bán chạy nhất với tựa đề nào. Bạn cũng sẽ muốn xem xét một số các từ khóa SEO tìm kiếm đang hot trên website có thể được bao gồm trong tiêu đề hoặc phụ đề của bạn để giúp độc giả tìm thấy cuốn sách của bạn.
Tôi thích viết một số ý tưởng về tiêu đề và sau đó chạy bởi các độc giả blog và những người theo dõi truyền thông xã hội. Nếu bạn không có blog hoặc phương tiện truyền thông xã hội sau đây, bạn có thể sử dụng các trang xã hội để tìm hiểu xem nhu cầu độc giả hiện tại là những thể loại nào.

Tôi hứa bước này sẽ có lợi ích trong thời gian dài, vì nhiều người sẽ có khuynh hướng mua một cuốn sách với một cái nhìn bắt mắt, đẹp mắt. Bạn có thể yên tâm với đội ngũ thiết kế bìa của chúng tôi, là những người có kinh nghiệm thiết kế bìa sách lâu năm, cũng như một số thiết kếbìa từ nước ngoài.
Bạn cũng có thể tự suy nghĩ ra ý tưởng của bìa sách và gửi nội dung đó cho biên tập viên. Họ sẽ thiết kế bìa sách dựa trên ý tưởng của bạn.
Bạn chỉ có một khoảng trống nhỏ trên bìa sau, do đó hãy ngắn gọn và sử dụng ngôn ngữ để giới thiệu nội dung ngắn cho người đọc tìm hiểu thêm.

6. Tải lên sách của bạn để trên các websiteSau khi cuốn sách của bạn được chỉnh sửa và định dạng, và bạn đã thiết kế bìa, bạn có thể tải lên sách của bạn trên các website online để giới thiệu trước. Bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản với những website đó, nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả các hướng dẫn để tải lên sách của bạn, tạo trang tác giả, đặt giá cho sách của bạn và viết một chút nội dung cho trang bán hàng của bạn.
Tất cả các bước này thực sự quan trọng khi bạn nhận thấy cuốn sách của mình được nhiều người quan tâm. Bạn nên tập trung chủ yếu vào cách cuốn sách của bạn mang lại lợi ích cho người đọc.

Bạn có thể giúp độc giả của mình nếu họ có gửi thư hỏi thăm bạn, đưa ra các giải pháp cho các vấn đề của họ, và giúp họ vượt qua những thách thức liên quan đến chủ đề của bạn.
Khi bạn đã tải lên sách và hoàn thành trang tác giả và trang bán hàng, đây là thời điểm để nhấn nút xuất bản. Nói chung các webiste mất vài ngày để xem lại cuốn sách của bạn và duyệt nó, nhưng một khi họ duyệt, bạn sẽ chính thức là một tác giả được xuất bản!

8. Xuấtbản cuốn sách của bạn

Khi cuốn sách của bạn được định dạng để in, và thiết kế trang bìa (mặt trước, sau) đã được hoàn thành, bạn có thể in sách của mình. Chúng tôi cũng sẽ giúp bạn làm phần in sách nếu bạn vẫn còn chưa biết về các xưởng máy in và bạn đang tự xuất bản.
Vì vậy, bây giờ khi cuốn sách của bạn được xuất bản, bạn sẽ phải chờ đợi đến khi nhận sách trên tay mình? Tôi nghĩ bạn sẽ cần phải truyền bá và làm mọi thứ bạn có thể để tiếp thị và quảng bá cuốn sách của bạn.
Nếu bạn có một blog, hãy chắc chắn bạn đăng bài mỗi ngày, thu hút lượt xem, cũng như trả lời thắc mắc bạn đọc. Nếu bạn có một danh sách email, hãy chắc chắn bạn gửi một email thông báo về cuốn sách mới của bạn. Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cũng như những người quen, bạn bè để truyền bá sự kiện ra mắt sách của bạn.
Bạn cũng có thể xem xét viết bài khách trên blog có liên quan về chủ đề của bạn với liên kết tới trang tác giả của bạn. Tiếp tục tiếp thị sách của bạn thường xuyên để nó không bị lãng quên.

10. Bắt đầu viết cuốn sách tiếp theo của bạn
Cách tốt nhất để trở thành một nhà văn tốt hơn hãy bán nhiều sách và viết nhiều sách. Hãy suy nghĩ về việc tạo ra một danh mục các cuốn sách xung quanh chủ đề của bạn, vì vậy những người quan tâm đến chủ đề của bạn sẽ nghiêng về bạn hơn.
Nếu bạn viết sách nhiều hơn, thu nhập của bạn sẽ mang lại cho bạn nhiều hơn hàng tháng. Luôn luôn có một cuốn sách đang trong quá trình viết, và bạn sẽ khám phá ra với thói quen viết thường xuyên, bạn có thể xuất bản nhiều sách trong một năm.


Nếu bạn có nhu cầu xuất bản sách thì hãy lên hệ qua Hotline: 0902467524 - Email: trantrungkien@danhnhan.net - Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả) –– Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công trên từng con chữ!